Naskah Drama Dayang Sumbi. She was angry that she could not control her emotion. Pada zaman dahulu, di jawa barat […]